About IPAID
    Meetings & Activities
    Projects
    Publications
    Poverty Data
    Journals
Poverty Data
Home > Poverty Data > Domestic Poverty
Domestic Poverty
ㆍDATA  2013.02.07    ㆍHIT  1,192
 
2010년-2012년 상반기 빈곤 및 분배 분기 통계- 한국빈곤문제연구소

<목      차>


  <요  약>

  제1장 절대소득 빈곤과 상대소득 빈곤 ························· 8
    제1절  절대소득 빈곤 ··············································· 8
    제2절  상대소득 빈곤 ·············································· 11

  제2장 인구 유형별 빈곤 ············································· 15
    제1절  아동 ···························································· 15
    제2절  노인 ···························································· 17
    제3절  한 부모 ······················································· 20
    제4절  가구주 성별, 연령별, 학력별, 종사상 지위별 ····· 21

  제3장 불평등지수 ······················································ 28
    제1절  소득점유율 ··················································· 28
    제2절  지니계수 ······················································ 32

<해설>  소득빈곤해설
<부록>  빈곤 및 분배지수 작성 방법

Poverty increasing among the elderly
한국의 분배빈곤동향과 복지정책방향 - 한국빈곤문제연구소
Institute for Poverty Alleviation and International Development (IPAID) at Yonsei University
1, Yonseidae-gil, Wonju-si, Gangwon-do, South Korea
강원도 원주시 연세대길1 연세대학교 원주캠퍼스 정의관 316호 빈곤문제국제개발연구원
Phone: +82-33-760-2534, 760-2577, 760-2554, 760-2527  |  Fax: +82-33-760-2572  |  E-mail: ipaid@yonsei.ac.kr
Copyright(C) 2012 IPAID All Right Reserved.